PRAGA Piccolo 1931

TATRA T 52 1931

PRAGA RN 1949