TATRA T 52 1931

PRAGA RN 1949

PRAGA Piccolo 1931